បេក្ខជន៥៦នាក់ ទទួលពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
លោកអូលីវីយេលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រីស្តបរិស័ទក្នុងឆ្នាំថ្មីយកគំរូតាមគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធ
ពិធីថ្វាយអភិបូជានៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច
ពិធីសម្ភោធ ព្រះវិហារ ព្រះហឫទ័យព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ (ព្រែកតាទែន)
ព្រះវិហារមួយខ្នងរួមទាំងសាលាមត្តេយ្យមួយខ្នង ដែលបានសាងនៅលើខ្នងភ្នំ ដែលមានទំហំដីប្រមាណជាមួយហិតា ស្ថិតក្នុងភូមិខ្លុង ទីរួមស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លង យ៉ាងឱឡារិក នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ។
ព័ត៌មានថ្មី
បេក្ខជន៥៦នាក់ ទទួលពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
លោកអូលីវីយេលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រីស្តបរិស័ទក្នុងឆ្នាំថ្មីយកគំរូតាមគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធ
ពិធីថ្វាយអភិបូជានៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច
ពិធីសម្ភោធ ព្រះវិហារ ព្រះហឫទ័យព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ (ព្រែកតាទែន)
ព្រះវិហារមួយខ្នងរួមទាំងសាលាមត្តេយ្យមួយខ្នង ដែលបានសាងនៅលើខ្នងភ្នំ ដែលមានទំហំដីប្រមាណជាមួយហិតា ស្ថិតក្នុងភូមិខ្លុង ទីរួមស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លង យ៉ាងឱឡារិក នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ។