ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ សន្តប៉ូល ស្ថិតក្នុងឃុំស្នឹង ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី ៨ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
“ដំណើរនៃមេត្តាករុណា៖ យើងស្រឡាញ់បរិស្ថាន” ជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរិះគិត នៅក្នុងការជួបជុំប្រចាំឆ្នាំ លើកទី២៤ របស់អង្គការការីតាស់កម្ពុជា
គ្រីស្តបរិស័ទ២៦នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ ព្រះមាតានៃសន្តិភាព
គ្រីស្តបរិស័ទ៣០នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ សន្ត សិលានិងសន្តប៉ូល
ក្រុមអេម៉ាណូអែលរិះគិតអំពី ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់
ព័ត៌មានថ្មី
ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ សន្តប៉ូល ស្ថិតក្នុងឃុំស្នឹង ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី ៨ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
“ដំណើរនៃមេត្តាករុណា៖ យើងស្រឡាញ់បរិស្ថាន” ជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរិះគិត នៅក្នុងការជួបជុំប្រចាំឆ្នាំ លើកទី២៤ របស់អង្គការការីតាស់កម្ពុជា
គ្រីស្តបរិស័ទ២៦នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ ព្រះមាតានៃសន្តិភាព
គ្រីស្តបរិស័ទ៣០នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ សន្ត សិលានិងសន្តប៉ូល
ក្រុមអេម៉ាណូអែលរិះគិតអំពី ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់