ពិធីផ្ទេរមុខងារ លោកបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍កាតូលិក នៅបាត់ដំបង
គ្រីស្តបរិស័ទ១៨និកាយទទួលអាហារសាមគ្គីរួមគ្នា ដើម្បីមិត្តភាពនិងសុខដុមនីយកម្មអន្តរនិកាយ
លោកអូលីវីយេ៖ “ត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ច ដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាកាព្រះជាម្ចាស់”
បុណ្យភ្ជុំយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មរណបុគ្គល
លោកបូជាចារ្យ ម៉ារីយ៉ូ ហ្គេហ្ស៊ី ថ្វាយអភិបូជាលាគ្រីស្តបរិស័ទកម្ពុជា
ព័ត៌មានថ្មី
ពិធីផ្ទេរមុខងារ លោកបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍កាតូលិក នៅបាត់ដំបង
គ្រីស្តបរិស័ទ១៨និកាយទទួលអាហារសាមគ្គីរួមគ្នា ដើម្បីមិត្តភាពនិងសុខដុមនីយកម្មអន្តរនិកាយ
លោកអូលីវីយេ៖ “ត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ច ដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាកាព្រះជាម្ចាស់”
បុណ្យភ្ជុំយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មរណបុគ្គល
លោកបូជាចារ្យ ម៉ារីយ៉ូ ហ្គេហ្ស៊ី ថ្វាយអភិបូជាលាគ្រីស្តបរិស័ទកម្ពុជា